top of page

Handelsbetingelser

Luminous - Opdateret oktober 2019

 

1. Anvendelse af betingelser

1.1 - Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Luminous og kunden med mindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Omfattede ydelser

2.1 - Ydelserne omfatter efter opgavens art fotografering, video og lydproduktion, video og lydredigering, grafisk design, billedbehandling og hjemmesidedesign samt rådgivning.

Private kunder: Kunden får leveret et færdigt produkt.

Erhvervskunder: Produktet udarbejdes i samarbejde mellem Luminous og kunden. Produktet godkendes af kunden, før endelig levering af det færdige produkt. Luminous bestemmer, hvornår efterfølgende større ønsker fra kunden om f.eks. yderligere efterbehandling af billeder, er ekstraarbejde, som er omfattet af punkt 6.4.


3. Ved indgåelse af aftale

3.1 - Luminous tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato, medmindre andet er angivet.

3.2 - En aftale er gældende, når kunden har accepteret tilbuddet, f.eks. ved bekræftelse pr. mail eller sms.  

 

4. Erstatningsansvar

4.1 - Luminous er ikke ansvarlig for tab eller skader af nogen art.  

4.2 - Kunden er selv ansvarlig for at lave back-up af al materiale, herunder men ikke begrænset til materiale som sendes til Luminous samt det færdige produkt, som kunden modtager.

 

5. Materiale og ophavsret

5.1 - Kunden og Luminous (parterne) bevarer ophavsret, ejendomsret og øvrige immaterielle rettigheder til alt materiale og data, som var i parternes besiddelse ved indgåelsen af denne aftale.

5.2 - Ophavsretten på materiale udarbejdet og skabt af Luminous, tilfalder altid Luminous, med mindre andet er aftalt. Kunden får brugsret til materialet i privat sammenhæng. Kunden må ikke videregive materialet uden samtykke fra Luminous, med undtagelse af videregivelse til sociale medier.

 

6. Priser og betaling

6.1 - Ydelserne betales efter betingelser i fremsendt faktura, medmindre andet er aftalt. 

Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturadato. Ved for sen betaling tillægges der gebyrer og renter fra forfaldsdagen og til betaling sker.

6.2 - De pågældende faste priser ved Luminous kan til enhver tid ændres.

6.3 - Priser i tilbud til private kunder er inkl. moms. Priser i tilbud til erhvervskunder er eksklusive moms.

6.4 - Arbejde udover det oprindeligt aftalte (ekstraarbejde) aftales altid konkret mellem parterne. Luminous forbeholder sig ret til at opkræve yderligere betaling i forbindelse med ekstra ydelser, herunder f.eks. re-design af hjemmeside, fjernsupport, ekstra efterbehandling af billeder og klipning af video.

6.5 - Ved enhver forsinkelse af betalingen forbeholder Luminous sig retten til at beholde produktet, indtil hele Luminouss tilgodehavende er betalt. Luminous er ikke forpligtet til at levere ydelser i perioden, hvor kunden er i betalingsmora.

6.6 - Såfremt betaling udebliver, og kunden ikke har reageret på Luminous påkravsskrivelse, vil kunden blive taget til inddrivelse.

6.7 - Såfremt kravet tages til inddrivelse forfalder hele abonnementsperioden til betaling.

6.8 - Udlæg som Luminous afholder på vegne af kunden, skal refunderes af kunden.

 

7. Underleverandører

7.1 - Luminous er berettiget til at anvende underleverandører.

 

8. Overdragelse

8.1 - Ingen af parterne er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale uden den anden parts samtykke.

 

9. Lovvalg og værneting

9.1 - Aftalen er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal så vidt muligt løses mellem parterne i mindelighed. Såfremt dette ikke er muligt skal enhver tvist afgøres ved

Københavns Byret som rette værneting.

 

10. Reklamationer

10.1 - Der ydes IKKE refundering på produkter og ydelser leveret af Luminous, da det er bestillingsarbejde.

 

11. Aftaleændring, afhjælpning og efterlevering

11.1 - Luminous kan ansvarsfrit og uden at blive forpligtet til at erstatte kundens eventuelle tab opsige enhver aftale med 30 dages varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt. Hvis Luminous er nødt til at aflyse op til 30 dage før arrangementets start f.eks. pga. sygdom, er Luminous altid forpligtet til at finde en anden leverandør indenfor tre dage, såfremt det er muligt, som kan overtage opgaven på de indgåede betingelser. Afslår kunden denne option, frafaldes erstatningskravet. Såfremt Luminous ikke kan finde en erstatningsfotograf, betaler Luminous et eventuelt erstatningskrav til kunden, som dog ikke kan overstige 3000 kr.  

11.2 - Luminous har ret til tidsfristforlængelse for forhold, som skyldes force majeure, forsinkelse hos Luminous leverandører eller øvrige tredjemænd, usædvanligt vejrlige forhold, arbejdskonflikter, offentlige forbud eller påbud, som Luminous ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.

11.3 - Aflyser kunden aftalen 6 til 24 måneder forud for arrangementets dato, afregnes 0 % af den aftalte pris. Aflyser kunden aftalen indenfor 6 til 1 måned før arrangementets dato, afregnes 20 % af den aftalte pris. Aflyser kunden aftalen indenfor 1 måned, afregnes 50 procent.

11.4 - Ved mangler ved leverancen eller den leverede ydelse, som Luminous bærer ansvaret for, er Luminous berettiget til at afhjælpe, efter- eller omlevere efter Luminous eget valg. Ved mangler ved Luminous afhjælpning, efter- eller omlevering, som Luminous bærer ansvaret for, er Luminous berettiget til endnu et afhjælpningsforsøg.

11.5 - Luminous afhjælpning, efter- eller omlevering skal i alle tilfælde ske indenfor rimelig tid efter, at Kunden har reklameret. 14 dage er altid rimelig tid.

 

12. Force majeure

12.1 - Forsinkelse eller mangler, som skyldes forhold udenfor Luminous kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, leveringssvigt fra tredjemand, manglende adgang til materialer og lignende er Luminous ansvarsfrit berettiget til at udsætte levering eller ophæve aftalen efter eget valg, idet Luminous dog skal oplyse Kunden herom inden for rimelig tid.

12.2 - Uanset udsættelse af levering eller ophævelse af aftalen som følge af force majeure er Luminous berettiget til at kræve betaling for allerede afleveret arbejde.

bottom of page